Målen med en medarbetarundersökning kan vara flera: Att utreda trender inom exempelvis jämlikhet, utvecklingsmöjligheter för anställda och chefer, eller att klarlägga hur en värdegrund har implementeras. Ett annat syfte kan vara att ge dig underlag för ditt förbättringsarbete. En sådan undersökning kan vara kopplad till att utveckla medarbetarnas prestationer.

Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Förbered medarbetarundersökningen
På marknaden finns många verktyg som kan hjälpa dig att utforma och designa din medarbetarundersökning. Men innan du har kommit så långt behöver du fundera över vad du egentligen behöver veta, så att du kan använda svaren som beslutsunderlag. Det är också viktigt att du tar reda på hur frågorna ska utformas så att dina medarbetare förstår dem och vill delta. I många medarbetarenkäter kombineras flera olika syften. Det kan göra att precisionen blir bristfällig. Att till exempel ställa detaljfrågor om kön, ålder, anställningstid, personalkategori och samtidigt ställa frågor om hur man uppfattar ledarskapet, gör att medarbetarna ofta undviker att svara sanningsenligt. Försök alltså inte att få svar på allt i samma medarbetarundersökning. Våga avgränsa dina frågor.

Formulera frågorna omsorgsfullt
Det är viktigt att du konstruerar frågorna utifrån medarbetarnas perspektiv. Här är några andra tips på vad som är viktigt att tänka på när du formulerar dina frågor:

  • En bra fråga måste vara lätt att förstå. Ord och begrepp måste tolkas på samma sätt av alla.
  • Fråga bara om en sak i taget.
  •  Se till att svarsalternativen täcker alla möjliga svar på frågan.
  • Använd inte formuleringar som är ledande.
  • Frågorna ska vara så korta och okomplicerade som möjligt.
  • Frågorna ska utformas så att svaren blir exakta.
  • Frågeformulären ska vara lätta att fylla i.

För att konstruera en medarbetarundersökning som ger dig valuta för pengarna behöver du kanske ta hjälp av proffs. Läs åtminstone på ordentligt innan du utformar, eller låter någon annan utforma, din medarbetarundersökning.

Kvalitativa undersökningar
Är du osäker på vad som är viktigt för dina medarbetare? En kvalitativ undersökning kan ge dig detaljerade insikter i hur de förhåller sig till och resonerar kring ett visst område. Metoden används även för att tolka och analysera data som är svåra att uttrycka i sifferform, till exempel användbarhetstest på ett intranät. En mindre kvalitativ underökning kan vara en bra plattform för en mer omfattande kvantitativ undersökning i webbformat.

Kvantitativa undersökningar
Här tillfrågas en större mängd individer. Resultatet kan lätt sammanställa som siffror, grafer och statistik. Svaren blir inte lika nyanserade eller exakta som vid personliga intervjuer.

Läs mer om medarbetarundersökningar
Med vårt enkätverktyg kan du ta in 100 personers svar totalt. I en eller flera enkäter, helt gratis! Färdiga frågemallar för medarbetarundersökning ingår. Prova nu! Du är igång på nolltid.

Lycka till!